NSW Open 2022

Sydney AUS
White Black
Yi Liu Daniel Pigram View
Lachlan Wang Junta Ikeda View
Micah Young Michael Kethro View
Samuel Asaka Junta Ikeda View
Yi Liu Niki Banerjee View
Cameron McGowan Niki Banerjee View
Igor Bjelobrk Junta Ikeda View
Jack Rodgers Igor Bjelobrk View
Gareth Charles Yi Liu View
Gary W Lane Kendrick Botong Zhang View
Jack Rodgers Junta Ikeda View
Igor Bjelobrk Gareth Charles View
Igor Bjelobrk Gary W Lane View
Yi Liu Gary McNamara View
Jack Rodgers Brendan Anderson View
Cameron McGowan Igor Bjelobrk View
Junta Ikeda Matthew Clarke View
Samuel Asaka Yi Liu View
Gary W Lane Michael Kethro View
Niki Banerjee Gary W Lane View