FSIM December 2019

Budapest HUN
White Black
Zlatko Ilincic Andras Orosz View
Tamas Tancsa Thalia Cervantes Landeiro View
Tibor Farkas Zlatko Ilincic View
Mark Lyell Endre Vegh View
Nazar Ustianovich Gellert Papp View
Gellert Papp Tamas Tancsa View
Nhat Minh To Tibor Farkas View
Thalia Cervantes Landeiro Andras Orosz View
Endre Vegh Nazar Ustianovich View
Zlatko Ilincic Mark Lyell View
Nazar Ustianovich Zlatko Ilincic View
Tibor Farkas Andras Orosz View
Tamas Tancsa Endre Vegh View
Gellert Papp Thalia Cervantes Landeiro View
Mark Lyell Nhat Minh To View
Thalia Cervantes Landeiro Tibor Farkas View
Zlatko Ilincic Tamas Tancsa View
Endre Vegh Gellert Papp View
Nhat Minh To Nazar Ustianovich View
Gellert Papp Zlatko Ilincic View